Despre noi

„În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazaţi pe convingerea că toate au un început, să încercăm să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii”

VIZIUNEA

“O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI, O ŞCOALĂ PENTRU FIECARE!”

„Țelul nostru este să ne menţinem prestigiul de unitate şcolară de referinţă integrată nevoilor sociale ale comunității care să realizeze astăzi pregătirea pentru viitorul de mâine a unor generaţii de tineri activi şi creativi, cu gândire flexibilă, cu abilităţi de comunicare interculturală şi cu competenţe antreprenoriale care să contribuie la integrarea cu succes în viaţa comunităţii şi la opţiunea învăţării pe tot parcursul vieţii. Dascălii şcolii noastre vin în sprijinul fiecărui elev, desăvârşindu-i educaţia, făcându-l să se simtă competent, autonom, în vederea creşterii şanselor sale de reuşită socială şi profesională. Meritul şcolii noastre este acela că oferă şanse egale tuturor elevilor, nu numai celor care ating performanţa.”
Altfel spus, Școala Gimnazială ”Andrei Mureșanu” urmăreşte în continuare educaţia bunului simţ şi a dorinţei de foarte bine, crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice, prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de M.E.NC.Ş şi dezvoltarea individuală a fiecărui beneficiar al sistemului educaţional prin oferirea de şanse egale tuturor elevilor .
Prin promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil şi asigurarea unei bune comunicări interinstituţionale, şcoala noastră doreşte să obţină rezultate care să răspundă nevoilor beneficiarilor noştri (profesori, elevi, părinţi, comunitatea locală) şi să ofere un model de progres educaţional, care să dea societăţii cetăţeni activi, capabili să se integreze cu succes în viaţa comunităţii. 

Andrei muresanu cehu

MISIUNEA

“O ŞCOALĂ DESCHISĂ PENTRU TOȚI COPIII…”

– Misiunea scolii este : Să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială și orientare profesională a elevilor în vederea adaptarii socio-economice a tinerilor de azi, viitori cetăteni activi, deplin conștienti de propria valoare, competitivi pe piaţa muncii locale și europene.
– Să asigurăm această calitate printr-un climat organizational bazat pe o comunicare deschisă pentru schimbarea atitudinii conservatoare și discriminatorii, cu puternice accente de promovare a interculturalitătii, a calitătii educaţiei pentru toți, atât pentru elevi, cât și pentru profesori, sensibili la nevoile locale și regionale.
– Vom promova un management eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienţa lor.
Şcoala noastră va asigura fiecărui elev o educaţie de calitate în spirit european care are la bază egalitatea şanselor, toleranţa, calitatea, performanţa şi o instruire adecvată nevoilor personale, în special elevilor cu CES și celor din familii defavorizate, dezvoltând totodată capacitaţile de adaptare şi orientare a elevilor noştri, pentru a putea răspunde provocărilor unei lumi în continuă schimbare.
Ţinte strategice
Țintele strategice derivă din analiza SWOT și reprezintă intențiile majore care vor fi realizate prin PDI și prin care se va îndeplini misiunea școlii. Țintele strategice sunt formulate realist, clar și răspund intereselor și așteptărilor beneficiarilor sistemului educațional.
Țintele strategice formulate în PDI sunt:
• Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari
• Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora
• Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare
• Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate
• Dezvoltarea dimensiunii naționale/europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale și naţionale/europene

Content | Menu | Access panel